Homepage Voorwaarden | Mitsubishi Electric Belgium

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN B2B MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV – VESTIGING BELGIË

Algemene voorwaarden

Mitsubishi Electric Europe B.V. (hierna ‘MEE’): Belgische vestigingseenheid van Mitsubishi Electric Europe B.V., met maatschappelijke zetel te Autobaan 2, 8210 Zedelgem, met BTW BE 0821.611.378, RPR Gent, afdeling Oostende, info@mitsubishi-electric.be.

I. Toepasselijkheid van de algemene verkoopsvoorwaarden

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke door beide partijen ondertekende overeenkomst, zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle offertes en facturen uitgaande van MEE, alsook op alle overeenkomsten tot stand gekomen tussen MEE en haar klant. Indien een klant een bestelling plaatst, dan betekent dit dat hij volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene verkoopsvoorwaarden, hetgeen impliceert dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van haar eigen algemene voorwaarden.

II. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt pas tot stand indien en voor zover MEE een bestelling van de klant uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt. In geval van onmiddellijke levering door MEE kan deze schriftelijke aanvaarding evenwel vervangen worden door een factuur uitgaande van MEE. Illustraties, beschrijvingen en verwijzingen naar maten en gewichten in prospectussen of gelijkaardige documenten zijn niet verbindend. Indien een overeenkomst import/export met zich meebrengt, kan MEE deze overeenkomst ontbinden indien zij niet de nodige toelatingen of licenties verkrijgt van de bevoegde overheden of indien de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is of wordt ingevolge een administratief bevel of administratieve regelgeving. De klant heeft geen recht op schadevergoeding in deze gevallen.

III. Leveringen

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn meegedeelde leveringstermijnen louter indicatief en geeft vertraging in de levering geen recht op schadevergoeding. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de vervoerskosten gedragen in overeenstemming met DDP (Incoterms ® 2010).

IV. Prijzen en betaling

Tenzij door MEE uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, gelden alle prijzen exclusief BTW en op basis van levering DDP (Incoterms ® 2010). Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van MEE betaalbaar uiterlijk dertig (30) dagen na de factuurdatum. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag:

(i) worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar, (ii) heeft MEE het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar verbintenissen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk te schorsen, (iii) heeft MEE het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle toekomstige bestellingen te weigeren en (iv) kan MEE aanspraak maken op een interest op het niet-betaalde bedrag, een forfaitaire vergoeding en/of redelijke schadeloosstelling overeenkomstig de Wet Betalingsachterstand van 2 augustus 2002.

V. Eigendomsvoorbehoud en risico

De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de klant tot na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door MEE geleverde of te leveren goederen verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. Tenzij door MEE uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, zullen niettemin de risico’s van verlies of vernietiging van het verkochte goed, ook in geval van vooruitbetaald transport, integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat de goederen aan hem/haar ter beschikking werden gesteld overeenkomstig DDP (Incoterms ® 2010).

VI. Gebreken

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen onverwijld en uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur na de levering schriftelijk aan MEE te worden gemeld (bv. info@mitsubishi-electric.be). Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de aansprakelijkheid van MEE voor eventuele verborgen gebreken in de geleverde goederen beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen twaalf (12) maanden na de levering. Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen acht (8) dagen na de ontdekking schriftelijk te worden gemeld (bv. info@mitsubishi-electric.be). Indien een gebrek tijdig gemeld werd, kan de klant kosteloze herstelling of vervanging bekomen indien het defect reeds aanwezig was ten tijde van de levering. Klachten wegens zichtbare/verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

VII. Aansprakelijkheid

Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is MEE niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. Voor zover MEE bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, is zij niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van MEE is ten allen tijde beperkt tot het factuurbedrag.

VIII. Productaansprakelijkheid

MEE is in geen geval aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in de geleverde producten, indien die schade niet alleen te wijten is aan dat gebrek, maar ook door een fout of nalatigheid van de klant/gebruiker of persoon voor wie de klant/gebruiker verantwoordelijk is.

IX. Overmacht

MEE is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens haar klant ingeval van overmacht. Onder gevallen van overmacht worden onder meer, doch niet uitsluitend begrepen: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers, staking, brand, fouten of vertragingen te wijten aan derden. De klant heeft geen recht op schadevergoeding in deze gevallen.

X. Privacy

Door het plaatsen van een bestelling, erkent de klant dat persoonsgegevens betreffende de klant en/of diens werknemers of aangestelden verwerkt worden voor de uitvoering van de overeenkomst. MEE zal deze persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 en elke andere toepasselijke wetgeving. De betrokkene heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens en kan zich tevens verzetten tegen verwerkingen voor direct marketingdoeleinden. Het volstaat daarvoor schriftelijk contact op te nemen via volgend e-mailadres: info@mitsubishi-electric.be. De persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan verbonden vennootschappen en andere derden waarmee MEE een contractuele relatie heeft. Meer informatie kan u terugvinden op: http://www.mitsubishi-electric.be/nl/privacy/.

XI. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle offertes, facturen en overeenkomsten waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980. Alle hieruit voortvloeiende geschillen, behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Oostende. MEE heeft evenwel ook de mogelijkheid om deze geschillen te brengen voor de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de klant gevestigd is.

XII. Recupel

Voor de uitvoering van de terugnameplicht voor professionele elektrische en elektronische apparaten, is MEE toegetreden tot Recupel en betaalt hiervoor een administratieve bijdrage. De klant verbindt zich ertoe om de eventuele kosten te dragen van ophaling en verwerking zowel van de professionele elektrische en elektronische apparaten die het voorwerp uitmaken van zijn/haar bestelling wanneer deze afgedankt zullen worden als van de afgedankte elektrische en elektronische apparaten die hierdoor vervangen worden. Teneinde in overeenstemming te zijn met de afvalstoffenwetgeving, kan de klant hiervoor een beroep doen op een operator waarmee Recupel een Charter heeft afgesloten (www.recupel.be).