Homepage Installateur Kenniscentrum ERP-richtlijnen
Afbeelding koptekst

De richtlijn ecologisch ontwerp (ErP-richtlijn)

Mijn ecodesign

Mijn ecodesign

Onze benadering van energie verandert. Ook door de Europese wetgeving. De ERP-richtlijn of Ecodesign-richtlijn zorgt ervoor dat energiegerelateerde producten duidelijk geëtiketteerd moeten worden. Op deze pagina leggen we uit wat de ERP-richtlijn voor klimaattechniek en warmtepompen inhoudt.

Of je nu efficiënt wilt verwarmen of koelen, wij helpen u graag bij het vinden van de juiste oplossing - zowel voor uw behoeften als voor ons milieu. Geef samen met ons vorm aan de toekomst!

ErP-documentatie

Hier geven we je alle technische informatiebladen voor onze airconditionings- en warmtepompsystemen.

Naar de ErP-documentatie

Getallen, gegevens, feiten

Getallen, gegevens, feiten
36% Minder primair energieverbruik
40% Meer duurzame energie
55% Minder CO2-uitstoot

De ecodesignrichtlijn / ErP (energiegerelateerde producten)

ERP-richtlijn

De Europese Green Deal

De Europese Unie heeft hoge klimaatbeschermingsdoelen gesteld die in 2050 moeten zijn bereikt. Deze worden gedefinieerd onder de term "Europese Green Deal". De Europese Unie moet tegen die tijd de broeikasgassen tot nul reduceren en zo het eerste klimaatneutrale continent worden.

Deze doelen moeten onder andere worden geïmplementeerd door de richtlijn ecologisch ontwerp, afgekort ERP (Energiegerelateerde Producten), die de omgang met energieverbruiksrelevante producten in 31 partijen definieert. De ERP-richtlijn is bedoeld om hulpbronbesparende, energie-efficiënte productontwerpen te ondersteunen.

Stap voor stap worden pc's, wasdrogers, stofzuigers en boilers, maar ook ramen beïnvloed. Een kaderrichtlijn bepaalt voor welke productgroepen dit geldt en welke randvoorwaarden van toepassing zijn. Energieverbruikende producten vallen onder de richtlijn als ze aan de volgende criteria voldoen:

  • Jaarlijks verkoopvolume in de EU van ten minste 200.000 eenheden
  • Significante invloed van het product op het milieu
  • Duidelijk potentieel voor milieuverbetering tegen redelijke kosten

Het doel van de richtlijn ecologisch ontwerp is om de indirecte uitstoot van broeikasgassen door energieproductie te verminderen. Directe broeikasgasemissies van warmtepompen of koelinstallaties, bijvoorbeeld door lekkende koelmiddelen, worden gereguleerd door de F-gassenverordening (VO 517/2014). Op deze manier oefent de wetgever via twee kanten invloed uit op de vermindering van indirecte broeikasgasemissies.

Alle fabrikanten zijn wettelijk verplicht om alleen apparatuur te verkopen die voldoet aan de eisen van de ERP-richtlijn - zelfs als de planning en het ontwerp van het systeem vooraf hebben plaatsgevonden. Mitsubishi Electric ziet er nauwlettend op toe dat alle aangeboden apparatuur voldoet aan de efficiëntiecriteria van de Ecodesign-richtlijn en ook is goedgekeurd voor de vereiste toepassing.

De voorschriften van de richtlijn ecologisch ontwerp

De richtlijn ecologisch ontwerp is gebaseerd op twee uitvoeringsverordeningen:

1. Verordening inzake ecologisch ontwerp voor CE-markering2
2. Verordening energie-etikettering

Labels van de richtlijn ecologisch ontwerp

Etiketten

De energie-etikettering

De verordening inzake energie-etikettering beschrijft hoe de etiketten voor energie-etikettering eruit zien. Het bepaalt welke waarden nodig zijn voor indeling in een bepaalde efficiëntieklasse. De labels zijn in de eerste plaats bedoeld om consumenten te helpen producten te vergelijken en te selecteren op basis van hun efficiëntie. Apparaten met een hoger rendement voor gebruik in de commerciële sector hoeven niet geëtiketteerd te worden.

Illustratie energie-etikettering

Seizoensgebonden meetcriteria voor koel- en verwarmingsbedrijf vóór de ErP-richtlijn

Vóór de ErP-richtlijn

Vóór de ErP-richtlijn: Vermogensmeting op slechts één meetpunt in de koel- en verwarmingsmodus

Vóór 2013 werden airconditioners beoordeeld met de EER en COP en warmtepompen alleen met de COP. De EER evalueerde de efficiëntie in de koelmodus. De COP bepaalde de efficiëntie in de verwarmingsmodus. De waarden waren ontworpen voor één bedrijfspunt - niet erg realistisch en een nadeel voor de consument. De prestatiegegevens voor de COP en EER worden alleen bepaald op één meetpunt bij vollastbedrijf.

Seizoensgebonden meetcriteria voor koel- en verwarmingsbedrijf volgens de ErP-richtlijn

Volgens de ErP-richtlijn

Met de introductie van de ErP-richtlijn: Geoptimaliseerde prestatiemeting op vier meetpunten in de koel- en verwarmingsmodus

In overeenstemming met DIN EN14825 worden de prestatiegegevens voor de SEER of SCOP bepaald op vier verschillende meetpunten. Volgens de temperatuurcurven van het referentieklimaat in Straatsburg worden de meetpunten verschillend gewogen om de energie-efficiëntie van de unit weer te geven onder zo realistisch mogelijke omstandigheden.

Er wordt ook rekening gehouden met:

  • Verbruik thermostaat uit
  • Stand-by verbruik
  • Carterverwarming

De bepaalde SCOP-waarde wordt gebruikt om het seizoensgebonden energierendement voor ruimteverwarming (ηs) binnen kavel 1 te berekenen. Afhankelijk van de gebruikte energiebron moeten de toestellen voor ruimteverwarming aan bepaalde minimumvereisten voldoen. De lat voor warmtepompen ligt aanzienlijk hoger dan voor alle andere technologieën. Voor de energie-efficiëntiewaardering in perceel 2 is de energie-efficiëntie voor waterverwarming (ηwh) relevant.

Voor Lot 6 en Lot 21 (kamerairconditioners en lucht-lucht-warmtepompen van meer dan 12 kW) worden de SEER- en SCOP-waarden gebruikt voor de berekening van de jaarlijkse efficiëntie ηsc en ηsh.

De ERP-documentatie

ERP-documentatie

Alle ERP-gegevensbladen om te downloaden

Fabrikanten zijn verplicht om voor alle producten overeenkomstige ERP-gegevensbladen beschikbaar te stellen op een openbare website. De informatie op de gegevensbladen verschilt per partij.

ERP-documentatie

Hier geven we je alle technische informatiebladen voor onze airconditionings- en warmtepompsystemen.

Download de ERP-gegevensbladen

Meer informatie over de Ecodesign-richtlijn voor Mitsubishi Electric-producten

Technologie met visie

Onze technologie - oplossingen met visie

In overeenstemming met onze slogan "Changes for the Better" ontwikkelen we ons productassortiment voortdurend. Al onze systemen zijn ontworpen voor een energiebesparende en fluisterstille werking. We werken er elke dag aan om vandaag te voldoen aan de eisen van morgen.

Richtlijn ecologisch ontwerp voor airconditioners

Richtlijn ecologisch ontwerp voor warmtepompen

Richtlijn ecologisch ontwerp voor ventilatiesystemen

Richtlijn ecologisch ontwerp voor koelers

FAQ - De ErP-richtlijn

Richtlijn
Welke invloed heeft de ecodesignrichtlijn op de markt voor koelers?

Volgens de nieuwe richtlijn moeten fabrikanten van koelmachines hun producten vanaf 1 januari 2018 in overeenstemming brengen met de nieuwe eisen voor ecologisch ontwerp. Als er in een uitvoeringsmaatregel grenswaarden voor energie-efficiëntie zijn gedefinieerd, mogen fabrikanten geen producten op de markt brengen die niet aan deze grenswaarden voldoen of eronder vallen. Alle producten die in de toekomst niet aan de eisen voldoen, zullen daarom door de fabrikanten worden aangepast of uit het assortiment worden verwijderd.

Welke productgroepen voor koelers zijn relevant onder de richtlijn ecologisch ontwerp?

De richtlijn inzake ecologisch ontwerp (2009/125/EG) is een kaderrichtlijn die op zichzelf geen gedetailleerde eisen voor specifieke productgroepen definieert. Verschillende producten worden onderverdeeld in zogenaamde LOT's. Er worden specificaties gedefinieerd waarmee rekening moet worden gehouden en die moeten worden gedocumenteerd tijdens de productie. Er worden specificaties gedefinieerd waarmee tijdens de productie rekening moet worden gehouden en die moeten worden gedocumenteerd. De implementatiemaatregelen die moeten worden toegepast voor koelmachines zijn verdeeld over verschillende LOT's, afhankelijk van de toepassing en het systeemontwerp. In wezen zijn de productgroepen LOT 1 ENER, LOT 21 ENER en LOT 1 ENTR van toepassing op koelmachines.

Stelt de richtlijn ecologisch ontwerp bijzonder hoge eisen aan marktdeelnemers?

In tegenstelling tot andere productgroepen zijn de vereisten voor koelmachines aangenomen met extreem krappe uitvoeringstermijnen. De verordening inzake LOT 21 VO ([EU] 2016/2281) werd bijvoorbeeld pas op 30.11.2016 gepubliceerd. Tot de inwerkingtreding van de eerste fase (TIER1), vanaf 01.01.2018, hadden de marktdeelnemers slechts 13 maanden de tijd om het productassortiment en de planningsdocumenten aan te passen aan de nieuwe regelgeving. Tot overmaat van ramp zijn de grenswaarden waaraan moet worden voldaan hoger dan vooraf was verwacht. De invoering van de tweede fase (TIER2) is gepland voor 1 januari 2021. Hierin zullen de grenswaarden voor de totale energiebalans verder worden aangescherpt.

Is het mogelijk dat koelers die in één project worden uitgevoerd onder verschillende LOT's vallen?

Afhankelijk van de ontwerptemperatuur en capaciteitsgrootte kunnen koelmachines in verschillende LOT's vallen en moeten ze voldoen aan hogere of lagere energie-efficiëntiegrenswaarden. Dit komt omdat er verschillende energie-efficiëntiegrenswaarden gelden voor de beoordeling als comfortkoelmachine voor ruimteklimatisering, als proceskoelmachine met een hoge bedrijfstemperatuur of als proceskoelmachine met een gemiddelde bedrijfstemperatuur. Hierbij moet worden opgemerkt: Koelmachines met een vermogen van minder dan 400 kW die alleen kunnen koelen vallen onder LOT 21. Warmtepompen die worden gebruikt voor koelen en verwarmen en een vermogen leveren van minder dan 400 kW vallen onder LOT 1 omdat ze worden beschouwd als warmtepompen.
Koelmachines voor comfort airconditioning met een capaciteit van meer dan 400 kW en tot 2 MW vallen onder PARTIJ 21. In een serie units voor koeling en verwarming met een capaciteitsbereik van bijv. 300 kW tot 900 kW, vallen de eerste units onder PARTIJ 1, de andere onder PARTIJ 21. In PARTIJ 21 worden koelmachines voor comfort airconditioning tot 2 MW verder onderverdeeld in hun classificatie, afhankelijk van het systeem en het capaciteitsniveau. Luchtgekoelde comfort-chillers worden onderverdeeld in capaciteitsniveaus kleiner of groter dan 400 kW en moeten dienovereenkomstig aan verschillende eisen voldoen.
Voor watergekoelde units maakt de wetgever onderscheid tussen units met minder dan 400 kW koelcapaciteit, tussen 400 kW en 1.500 kW en meer dan 1.500 kW koelcapaciteit. De minimale energie-efficiëntie van proceskoelers wordt gedifferentieerd volgens de bedrijfstemperatuur. Proceskoelers (chillers) met een hoge bedrijfstemperatuur (koudwateruittredetemperatuur van +2 °C tot +12 °C) tot 2 MW vallen onder LOT 21. Proceskoelers met een gemiddelde (gemiddelde uittredetemperatuur tot 8 °C) en lage bedrijfstemperatuur (gemiddelde uittredetemperatuur tot -25 °C) moeten daarentegen worden beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsbepaling ENTR LOT 1 (2015/1095). Het is ook vermeldenswaard dat eenheden van meer dan 2 MW en split-units (koelmachines + externe condensor) momenteel niet onder een richtlijn inzake ecologisch ontwerp vallen.

Waar moeten planners en vaklui op letten?

In het algemeen zijn gespecialiseerde planners en vaklui verplicht om het deel van een installatie waarvoor zij verantwoordelijk zijn, te implementeren in overeenstemming met de professionele en technische regels van hun vak. De persoon die verantwoordelijk is voor het implementeren en naleven van de ecodesignrichtlijn is echter de persoon die het product op de markt brengt en niet de persoon die het systeem heeft gemaakt. De deadline is de levering van het apparaat vanuit de fabriek binnen de EU. Vanaf 1 januari 2018 mogen er geen apparaten meer worden afgeleverd vanuit de fabriek die niet voldoen aan de eisen - zelfs niet als planning en ontwerp vooraf hebben plaatsgevonden.
Daarnaast moeten gespecialiseerde planners en systeembouwers de ErP-conformiteit van de efficiëntie ηsc voor de comfortchiller en de SEPR-waarde voor proceschillers laten bevestigen door de fabrikant. Dit gebeurt als een eigen verklaring door de fabrikanten of de importeur door het aanbrengen van de CE-markering en het afgeven van een conformiteitsverklaring. Naast de CE-verklaring moet de fabrikant ook een productinformatieblad leveren, de zogenaamde product pitch. In een gedefinieerd sjabloon moeten fabrikanten naast de SEER- of SEPR-waarden ook andere technische parameters opgeven. Op deze manier kan worden gegarandeerd dat de berekeningen in de overeenkomstige fasen ook worden gehaald en dat de producten bij levering voldoen aan de ErP-richtlijn.
De relevante datum is de datum van levering vanaf de fabriek, niet de datum van inbedrijfstelling. De fabrikant of exploitant van het systeem moet er echter voor zorgen dat het product in overeenstemming met de verklaring wordt geïnstalleerd en gebruikt. Hoewel een proceskoelmachine ook kan worden gebruikt voor comfort airconditioning, kan alleen de fabrikant controleren en certificeren of deze eenheid dan ook voldoet aan de eisen voor de jaarlijkse efficiëntie voor ruimtekoeling.

Hoe bereiden fabrikanten van koelmachines zich voor?

Om de vereiste efficiëntie van koelers voor ruimtekoeling of proceskoeling te bereiken, voldoen fabrikanten met tal van innovaties aan de nieuwe richtlijn voor ecologisch ontwerp. Deze omvatten het gebruik van invertertechnologie in scroll-, schroef- en magnetisch gelagerde turbocompressoren. Snelheidsgeregelde pompen en EC ventilatoren verhogen de efficiëntie aanzienlijk. Geoptimaliseerde regeltechnologie met last- en temperatuurafhankelijke setpointverschuiving draagt ook bij aan een hogere seizoensgebonden energie-efficiëntie. Met koudemiddel gevulde verdampers bieden ook een constructieve en efficiënte oplossing.

Welke apparaten voldoen aan ERP 2018/2021?

Het schema voor de mogelijke ontwikkelingsfasen wordt in een duidelijk diagram weergegeven aan de hand van één voorbeeld voor zowel luchtgekoelde als watergekoelde chillers voor comfort airconditioning. De daar gepresenteerde informatie is één manier om de gespecificeerde efficiëntiewaarden te bereiken. Op basis van het koelvermogen en de SEER-waarden kunnen de technische innovaties van de individuele units volgens fase 1 (vanaf 2018) en fase 2 (vanaf 2021) worden afgelezen.

De trend voor luchtgekoelde units (diagram 1) met een vermogen van minder dan 30 kW vanaf januari 2018 is bijvoorbeeld de installatie van invertergestuurde compressoren. Voor eenheden met een vermogen van 30 tot 400 kW kunnen nog steeds ongeregelde scrollcompressoren worden gebruikt. Units met schroefcompressor n en regeling via een capaciteitsschuif met meer dan 400 kW koelvermogen kunnen ook aan de nieuwe eisen voldoen.

In de tweede fase, vanaf 2021, moet de vereiste uitrusting voor de vermogenstrappen opnieuw toenemen om de vereiste minimale energie-efficiëntie te bereiken. Voor vermogens van meer dan 400 kW zullen daarom steeds meer snelheidsgeregelde schroefcompressoren worden gebruikt. Het schema is vergelijkbaar voor watergekoelde eenheden (schema 2).

Je hebt 0 Element(en) favorieten. Controlelijst
Deel pagina:

0

Items toegevoegd aan bookmarks