Mitsubishi Electric - LES
Living Environment Systems

Baumuster geprüft nach VDI 6022

Das Schutzziel der VDI 6022 kann bei Einhaltung der folgenden Randbedingungen erreicht werden:

Baumuster geprüft nach VDI 6022
 1. Die Wärmerückgewinnungselemente aus Zellulosematerial müssen durch Filter der Filterklasse F7 geschützt werden.
 2. Ein regelmäßges, 3-monatliches Kontrollintervall der Wärmerück-gewinnungselemente auf Verschmutzung und Beschädigung ist einzuhalten.
 3. Die Elemente dürfen maximal ein Jahr genutzt werden, danach sollten sie ausgetauscht und durch Neue ersetzt werden.
 4. Einsatz der Lossnay-Wärmerückgewinnungselemente nur in RLT-Anlagen von Gebäuden oder Bereichen, in denen auch die Verwendung von Umluft möglich ist.

Type tested in accordance with VDI 6022

The protective aim of VDI 6022 can be achieved by adhering to the following limiting conditions:

Type tested in accordance with VDI 6022
 1. Ensure that the cellulose material heat recovery elements are protected by class F7 filters.
 2. Adhere to a regular 3-monthly inspection interval for the heat recovery elements to check for dirt and damage.
 3. Use the elements for a maximum of one year, then remove them and replace with new filter elements.
 4. Only use Lossnay heat recovery elements in air handling systems in buildings or spaces where the use of recirculating air is also possible.

Certyfikat badania typu VDI 6022

Docelowe parametry ochrony normy VDI 6022 osiągalne są pod następującymi warunkami ramowymi:

Certyfikat badania typu VDI 6022
 1. Elementy odzysku ciepła z materiału celulozowego muszą być chronione filtrem klasy F7.
 2. Regularnie co 3 miesiące elementy odzysku ciepła muszą być kontrolowane w celu sprawdzenia, czy nie są brudne lub uszkodzone.
 3. Elementy mogą być używane maksymalnie przez rok, później muszą zostać wymienione na nowe.
 4. Rekuperatory służące do odzysku ciepła mogą być stosowane tylko w instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych budynków lub obszarów, w których może być używane także powietrze obiegowe.

Essai de type selon VDI 6022

L'objectif de protection de la VDI 6022 peut s'obtenir en respectant les conditions limites suivantes :

Essai de type selon VDI 6022
 1. Les éléments de récupération de chaleur en matériau cellulose doivent être protégés par filtre de la classe de filtration F7.
 2. Respecter une périodicité trimestrielle de contrôle des éléments de récupération de chaleur, en vue de l'encrassement et d'éventuels dommages.
 3. Les éléments doivent être utilisés au maximum pendant un an. Ils doivent ensuite être échangés et remplacés par des neufs.
 4. Utiliser les éléments de récupération de chaleur Lossnay uniquement dans les installations de ventilation mécanique de bâtiments ou de zones dans lesquels il est également possible d'utiliser la reprise d'air.

Keuring van ontwerptype volgens Duitse richtlijn VDI 6022

De beoogde bescherming van de Duitse richtlijn VDI 6022 is te realiseren door het aanhouden van de volgende randvoorwaarden:

Keuring van ontwerptype volgens Duitse richtlijn VDI 6022
 1. De warmterecuperatie-elementen uit cellulose moeten worden beschermd door een filter van de filterklasse F7.
 2. Een regelmatige 3-maandelijks inspectie-interval van de warmterecuperatie-elementen op vuil en beschadiging moet worden aangehouden.
 3. De elementen mogen maximaal een jaar worden gebruikt. Hierna moeten ze door nieuwe elementen worden vervangen.
 4. Het gebruik van Lossnay-warmterecuperatie-elementen is alleen toegestaan in RLT-installaties van gebouwen of ruimtes waarin ook circulatielucht kan worden gebruikt.

A VDI 6022 szabvány szerint ellenőrzött mintapéldány

A VDI 6022 szabvány biztonsági irányelvei a következő keretfeltételek betartásával teljesülnek:

A VDI 6022 szabvány szerint ellenőrzött mintapéldány
 1. A cellulóztartalmú anyagból készült hővisszanyerő elemeket az F7-es szűrőosztályba tartozó szűrőkkel kell védeni.
 2. Be kell tartani a hővisszanyerő elemek rendszeres, 3 havonkénti ellenőrzési intervallumait a szennyeződések és sérülések felülvizsgálatára.
 3. Az elemeket maximum egy évig szabad használni, ezután ki kell cserélni és egy újjal kell helyettesíteni azokat.
 4. A Lossnay hővisszanyerő elemek használata csak olyan épületek vagy területek légkondicionáló berendezéseiben lehetséges, amelyekben a helyiséglevegő használata is lehetséges.

Certifikát ověřený podle VDI 6022

Cíl ochrany VDI 6022 lze dodržet při dodržení následujících okrajových podmínek:

Certifikát ověřený podle VDI 6022
 1. Prvky rekuperace tepla z celulózového materiálu musejí být chráněny filtrem třídy filtrů F7.
 2. Musí se dodržovat pravidelný tříměsíční kontrolní interval prvků rekuperace tepla pro kontrolu možného znečištění a poškození.
 3. Prvky se smějí používat maximálně jeden rok, potom by se měly vyměnit za nové.
 4. Prvky rekuperace tepla firmy Lossnay se smějí používat pouze v zařízeních RTL budov nebo prostor, kde je možné také použití cirkulace vzduchu.